Tai Chi la coordinación y articulaciones

Por Chien-Chung Kuo, Sheng-Chang Chen,  Jr-Yi Wang, Tsung-Jung Ho, Jaung-Geng Lin y Tung-Wu Lu ...