Retiro anual Shaolin de México 2010

Retiro anual de Kung Fu Tai Chi y Qi gong (Chi Kung) con Shi Yan Ming en Mexico , Monje Shaolin